Meteen naar de content

āœ… Gratis verzending met PostNL & Bpost

āœ… Voor 23:59 besteld, vandaag verzonden!

āœ… 30 dagen gratis retourneren

āœ… Niet goed, geld terug garantie!

āœ… 24/7 Bereikbare klantenservice

Klantenservice

Voorwaarden en condities

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze Servicevoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Website: het platform dat wordt aangeboden via www.itrendy.nl, met inbegrip van eventuele bijbehorende subdomeinen.

Koper: de persoon die een aankoop doet op de voornoemde website.

Verkoper: een onderneming die roerende goederen verkoopt aan de koper, hetzij als producent, hetzij als handelaar.
Koper.

Contact : service-itrendy@hotmail.com

`
ARTIKEL 2 - RECHTEN VAN DE KOPER
Indien de verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland, is de Europese richtlijn inzake verkoop op afstand van toepassing.
De Europese richtlijn inzake verkoop op afstand is van toepassing. Deze richtlijn omvat de volgende rechten en garanties:

1. De verkoper verstrekt de koper duidelijk en schriftelijk informatie over belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst.

2. de koper moet de bestelling binnen 30 dagen ontvangen, tenzij met de verkoper een andere termijn is overeengekomen. Is de betrokken goederen niet of niet meer beschikbaar zijn, moet de verkoper de koper daarvan in kennis stellen.

Eventuele betalingen zullen binnen dertig dagen worden terugbetaald, tenzij de Verkoper een vergelijkbaar artikel levert.
Eventuele betalingen of aanbetalingen zullen binnen dertig dagen worden terugbetaald, tenzij de verkoper een vergelijkbaar artikel levert. 3.

3. de koper beschikt over een herroepingsrecht, d.w.z. dat hij de koop zonder opgave van redenen gedurende ten minste veertien dagen kan herroepen.
De koper heeft een herroepingsrecht, d.w.z. dat hij de aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen kan terugsturen. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
Koper. Gedane betalingen moeten binnen dertig dagen worden terugbetaald.

Let op: Niet alle producten kunnen om hygiƫnische redenen worden geretourneerd. Dit omvat producten zoals ondergoed, gebitsbeschermers en sokken.

ARTIKEL 3 - AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST
1. het aanbod van roerende zaken op de website wordt niet gedaan door de exploitant van de website, maar door de
verkoper. De koop van een roerend goed is dus een overeenkomst tussen de koper en de verkoper.
Verkoper. De Eigenaar van de Website is zelf geen partij bij dit verkoopcontract.
2. via de website bepaalde roerende goederen worden aangekocht bij derden, die al dan niet in de Europese Unie gevestigd zijn.
2. bepaalde roerende goederen worden gekocht van derden, die al dan niet in de Europese Unie gevestigd zijn.
3. de door de eigenaar van de website verleende dienst een intermediaire dienst is die aan een derde wordt verleend. Op
het bestellen van een roerend goed via de Website, is de Eigenaar van de Website gemachtigd om op te treden als tussenpersoon in naam en voor rekening van de Koper.
Koper en op kosten van de Koper, en het artikel te bestellen bij de werkelijke verkoper van het artikel.
de eigenlijke verkoper van het artikel in kwestie.
(4) Indien de feitelijke verkoper buiten Nederland is gevestigd en de betreffende roerende zaak derhalve moet worden ingevoerd, geschiedt dit door de Koper.
(4. Indien de feitelijke verkoper buiten Nederland is gevestigd en de betrokken roerende zaak derhalve moet worden ingevoerd, geschiedt dit voor rekening van de koper. Bijkomende kosten, zoals
Bijkomende kosten, zoals import BTW en (douane) inklaringskosten, zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 4 - BETALING
1. de betaling van het gekochte product wordt afgehandeld door de websitebeheerder.
De websitebeheerder zorgt ook voor de (terug)betaling aan de feitelijke verkoper. 2.
(2) Het is mogelijk dat de op de website aangegeven prijzen verschillen van de bedragen die de eigenaar van de website heeft aangegeven.
(2) Het is mogelijk dat de op de website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die door de eigenaar van de website aan de werkelijke verkoper zijn betaald. Het kan gebeuren dat de verkoper de mogelijkheid krijgt om
Het kan gebeuren dat de verkoper de kans krijgt het product voor een lager bedrag te kopen nadat het door de koper is gekocht.
In dergelijke gevallen wordt het verschil tussen het door de koper betaalde bedrag en het bedrag dat aan de werkelijke verkoper wordt betaald, als compensatie beschouwd.
betaald aan de feitelijke verkoper wordt in dergelijke gevallen geacht een vergoeding te zijn voor de bemiddelingsdienst van de
intermediaire dienst aan de derde.

ARTIKEL 5 - KLACHTENPROCEDURE
(1) Indien de koper ontevreden is over de wijze waarop het contract is uitgevoerd, kan hij een klacht indienen bij de eigenaar van het terrein.
(1) Indien de koper ontevreden is over de wijze waarop het contract is uitgevoerd, kan hij de eigenaar van de website hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens
De contactgegevens staan op de website. Elk rapport gemaakt door de koper
Websitehouder zal met de grootst mogelijke zorg en zo snel mogelijk behandeld worden.
Websitehouder zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht reageren.
aan de koper.
2. in geval van ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel bedoelde procedure, kan de koper een beroep doen op de
Orgaan voor geschillenbeslechting van het Europees ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Algemene Voorwaarden (AV)

INHOUDSOPGAVE:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Voortgezette uitvoering: duur, beƫindiging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten in verband met een overeenkomst op afstand en dat deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten worden verricht door de handelaar of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de
overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
bedenktijd: de periode gedurende welke de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht
en sluit een contract met de handelaar;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: In digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;
Term business: een overeenkomst die betrekking heeft op een geheel van producten en/of diensten,
Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens; Termijnbedrijf: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname zich over een langere periode uitstrekt;
Duurzame drager: elk (hulp)middel dat de consument of de handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, en wel op zodanige wijze dat latere raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie, met inbegrip van e-mail.

eHerroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.
overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;
modelformulier voor herroeping: het door de handelaar aan de consument verstrekte formulier voor herroeping en
die de handelaar ter beschikking stelt van de consument en die de consument kan invullen indien hij gebruik wenst te maken van
om zijn herroepingsrecht uit te oefenen;
handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
georganiseerd door de handelaar voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met de
Ten tijde van de sluiting van de overeenkomst kunnen slechts Ć©Ć©n of meer technieken voor communicatie op afstand met de
voor communicatie op afstand met de consument;
techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand
overeenkomst op afstand, zonder dat de consument en de handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samen zijn op hetzelfde moment;
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de handelaar.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Bedrijfsnaam:Ā iTrendy B.V.

Contact/e-mail adres: service-itrendy@hotmail.com

Bezoekadres :Ā Op aanvraag

Kamer van Koophandel nummer :Ā Op aanvraag

BTW-identificatienummerĀ Op aanvraag

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen de handelaar en de consument.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
(2) Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
(2. VĆ³Ć³r de sluiting van een overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking van de consument gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, het feit dat de algemene voorwaarden
omstandigheden in de bedrijfsruimten van de handelaar, op welke wijze deze in aanmerking kunnen worden genomen en dat deze
algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk en zonder kosten
zo spoedig mogelijk en kosteloos.
3. indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, geldt in afwijking van het vorige lid het volgende
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, is in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid, langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld in
de consument op zodanige wijze dat de consument ze gemakkelijk kan lezen op een
op een duurzame drager. Indien dit niet mogelijk is, wordt de tekst ter beschikking van de consument gesteld voordat de
consument vĆ³Ć³r de sluiting van de overeenkomst op afstand wordt aangegeven waar de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij langs elektronische weg of op andere wijze op verzoek van de consument kunnen worden verkregen.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, in de tekst worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. De algemene voorwaarden worden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.
4. indien, in aanvulling op deze algemene voorwaarden, bijzondere product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn
servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van
van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling.
In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument zich steeds beroepen op de bepaling die voor hem het gunstigst is. 5.
(5) In het geval dat Ć©Ć©n of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
(5) In het geval dat Ć©Ć©n of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen deze Algemene
Anders blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing en wordt de nietige of ongeldige bepaling vervangen
onverwijld en in onderlinge overeenstemming vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
van de oorspronkelijke bepaling als mogelijk is.
6. situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedekt, moeten op basis van deze Algemene Voorwaarden worden beoordeeld.
in deze Algemene Voorwaarden.
(7) Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van Ć©Ć©n of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden.
(7) Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 • ARTIKEL 4 - HET AANBOD
  1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
  met opschortende of ontbindende werking of enige andere voorwaarde, dient dit uitdrukkelijk in het aanbod te worden vermeld.
  uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
  2. Het aanbod van de ondernemer moet worden bevestigd. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  De handelaar heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3.
  Het aanbod van de handelaar bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
  Het aanbod van de ondernemer bevat te allen tijde een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde beschrijving om een correcte beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen die de indruk wekken dat deze afbeeldingen het aangeboden product tonen, zijn deze een getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke fouten of kennelijke vergissingen
  fouten in de offerte kunnen de ondernemer niet binden.
  4. de afbeeldingen van de producten een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten.
  aangeboden producten. De Ondernemer kan echter niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de Producten.
  5. elk aanbod zodanige informatie bevat dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  de prijs exclusief belastingen.
  de eventuele kosten voor verzending.
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand moet worden gebracht en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  - of het tarief voor communicatie op afstand al dan niet wordt berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatietechniek.
  - of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze zij door de consument kan worden geraadpleegd;
  - De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een uitgebreide transactie.
  - De toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
  - De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

  ARTIKEL 5 - HET CONTRACT
  (1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het tijdstip waarop
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het ogenblik waarop de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet
  voorwaarden om dit te doen.
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod.
  De handelaar zal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg bevestigen.
  Bieden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument
  kan de overeenkomst beƫindigen.
  3. indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, beschikt de handelaar over de passende technische
  Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige webomgeving te waarborgen.
  het is ontworpen om een veilige webomgeving te garanderen. Als de consument elektronisch kan betalen, kan de
  Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende veiligheidsmaatregelen in acht.
  4. de handelaar kan, binnen de grenzen van de wet, informatie inwinnen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  De handelaar kan, binnen de grenzen van de wet, bij de consument informatie inwinnen over diens vermogen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en over alle feiten en factoren die relevant zijn voor
  voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Als, op basis van deze
  Indien de handelaar op basis van dit onderzoek een goede reden heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij

  Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
  5. de handelaar verstrekt de consument schriftelijk of op een wijze die
  De handelaar verstrekt de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze voor de consument op een toegankelijke manier toegankelijk is op een
  De handelaar verstrekt de consument schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie uiterlijk op het tijdstip van levering van het product of de dienst of van verlening van de dienst
  digitale inhoud:
  a. het bezoekadres van de handelszaak van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; of
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  d. de prijs, exclusief belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud;
  e. de leveringskosten, indien van toepassing; en
  f. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en
  g. de voorwaarden voor beƫindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan ƩƩn jaar of
  meer dan een jaar of voor onbepaalde tijd;
  h. wanneer de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een transactie op lange termijn is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de
  eerste levering.

  ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
  In geval van levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
  (2) Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen persoon.
  (2) Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de handelaar kenbaar gemaakte vertegenwoordiger.
  Als:
  a. de consument meer dan Ć©Ć©n product in dezelfde bestelling heeft besteld, de termijn begint te lopen op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De handelaar kan, op voorwaarde dat hij consument op een duidelijke manier voorafgaand aan het bestelproces.
  De handelaar kan, mits hij de consument daarvan vĆ³Ć³r het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld, weigeren verscheidene producten met een verschillende levertijd te bestellen.
  weigeren.
  b. Indien de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat, moet de termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste
  de laatste zending of deel ontvangen;
  c. de overeenkomst betrekking heeft op regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de
  termijn begint de bedenktijd te lopen op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de eerste
  (c) indien de overeenkomst betrekking heeft op regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.
  In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiƫle drager worden geleverd:
  3. in geval van een overeenkomst voor diensten of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die.
  In geval van een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiƫle drager is geleverd, beschikt de consument over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

  In geval van een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiƫle drager is geleverd, beschikt de consument over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Deze veertien dagen beginnen
  op de dag volgend op de sluiting van het contract.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiƫle drager zijn geleverd
  voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiƫle drager zijn geleverd, indien de consument niet op de hoogte is gebracht van zijn herroepingsrecht:
  4. indien de handelaar de consument niet heeft geĆÆnformeerd over het herroepingsrecht of de
  Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na
  het einde van de oorspronkelijke afkoelingsperiode als bepaald in de voorgaande leden van dit artikel.
  afkoelingsperiode.

  (5) Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt
  consument in de vorige alinea binnen twaalf maanden na de begindatum van de eerste afkoelingsperiode, de
  Indien de handelaar de consument de in de vorige alinea bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de initiƫle bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de datum waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  (6) Tijdens de afkoelingsperiode gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Als hij zijn herroepingsrecht uitoefent,
  hij dient het product met de geleverde toebehoren en, voor zover redelijk, in de oorspronkelijke staat aan de handelaar terug te zenden.
  staat en verpakking aan de handelaar, in overeenstemming met de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke
  redelijke en duidelijke instructies van de handelaar.
  7. indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit doen binnen
  Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de handelaar daarvan in kennis stellen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. De kennisgeving
  De consument moet dit doen met behulp van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
  Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument het product binnen 14 dagen terugsturen.
  retourneer het product binnen 14 dagen. De consument moet bewijzen dat het geleverde product tijdig werd teruggestuurd,
  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van detachering.
  ARTIKEL 7 - KOSTEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
  1. bij de uitoefening van het herroepingsrecht draagt de consument ten hoogste de kosten van
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij alleen de kosten voor het terugzenden van de goederen.
  2. de handelaar zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen,
  De handelaar zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen op dezelfde wijze als de consument het heeft gebruikt. Dit geeft de consument de
  De ondernemer zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen op dezelfde wijze als de consument het heeft gebruikt.
  3. een waardevermindering van het product als gevolg van een onjuiste behandeling zal de consument worden aangerekend.
  3. Waardevermindering van het product als gevolg van onjuiste behandeling wordt in rekening gebracht aan de consument. Hierop kan geen aanspraak worden gemaakt indien de handelaar niet
  niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht te verstrekken. Dit moet gebeuren voordat
  sluiting van de verkoopovereenkomst.
  ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  het aanbod, ten minste tijdig voor de sluiting van de overeenkomst, en indien het een van de in lid 2 bedoelde producten betreft
  en 3 opgesomd in lid 2.

  2. uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende producten:
  a. die door de handelaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  c. die snel bederven of verouderen, of
  d. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop de handelaar geen invloed heeft
  heeft geen invloed;
  e. voor afzonderlijke kranten en tijdschriften
  f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  zijn zegel verbroken;
  g. voor hygiƫnische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding te verstrekken op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  datum of gedurende een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering, met uitdrukkelijke instemming van de consument, is begonnen vĆ³Ć³r de levering
  periode is verstreken;
  c. in verband met weddenschappen en loterijen.
  Sommige producten worden verzegeld geleverd. Indien deze verzegeling op enigerlei wijze is verbroken, kan het product in geen geval worden geretourneerd. Producten die reeds zijn gebruikt en als gevolg van dit gebruik enige vorm van waardevermindering hebben ondergaan, kunnen niet worden geretourneerd. De uitgever van het product behoudt zich het recht voor het geld niet terug te betalen in geval van een retourzending in de voornoemde situatie.

  ARTIKEL 9 - PRIJS
  1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
  producten en/of diensten zal niet worden verhoogd, behalve in geval van prijswijzigingen ten gevolge van tariefwijzigingen.
  Prijzen.
  2. in afwijking van het vorige lid mag de handelaar producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen
  (2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiƫle markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
  In tegenstelling tot de vorige alinea kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden. Dit verband met fluctuaties en het feit dat elke
  schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  (3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de sluiting van het contract zijn alleen toegestaan indien zij gebaseerd zijn op de volgende redenen
  (3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de sluiting van het contract zijn alleen toegestaan indien zij voortvloeien uit wettelijke voorschriften of regelingen.
  (4) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van het contract zijn alleen toegestaan indien de
  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of regelingen; of
  b. de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  waarop de prijsverhoging ingaat.


5. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet gehouden tot vervanging van de
product in overeenstemming met de onjuiste prijs.

ARTIKEL 10 - GARANTIE EN CONFORMITEIT

(1) De Ondernemer garandeert dat de Producten en/of Diensten in overeenstemming zijn met het Contract, met de specificaties zoals bepaald in
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op het tijdstip van het sluiten van het Contract.
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat de
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2.
2. een garantie van de handelaar, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegen de handelaar kan doen gelden.
Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden. Dit sluit elke verplichting uit van de handelaar, zijn
leverancier, importeur of fabrikant, door de consument specifieke rechten toe te kennen of
vorderingen die verder gaan dan waartoe de consument wettelijk verplicht is indien hij
zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
Eventuele gebreken aan de geleverde producten dienen binnen vier weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.
3. De producten moeten in de oorspronkelijke verpakking en in nieuwstaat worden geretourneerd.
4. de garantie is niet van toepassing indien:
a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten repareren en/of aanpassen
en/of verwerkt door derden;
b. De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn behandeld
anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de handelaar en/of op de verpakking wordt behandeld
op de verpakking;
c. Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van door de overheid opgelegde voorschriften
regering heeft vastgesteld of zal vaststellen met betrekking tot het type of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
(1) Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en zal
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om het verrichten van diensten.
Diensten.
2. de plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel zal de vennootschap.
(Met inachtneming van lid 4 van dit artikel zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument met een langere termijn heeft ingestemd.
De consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging oploopt
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
de consument wordt hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van zijn bestelling in kennis gesteld. De consument
In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument is niet
De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan leveringstermijnen
rechten ontlenen aan de vermelde termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
compensatie.
In geval van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel betaalt de handelaar de consument het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terug.
In geval van ontbinding krachtens lid 3 van dit artikel betaalt de handelaar het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terug,
terugbetaling.
6. indien levering van een besteld product niet mogelijk is, dient de consument het volgende te controleren
om een defect artikel beschikbaar te maken. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
op begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 7.
7. het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de klant tot het moment van
van betaling aan de consument of een eerder meegedeelde en aan de gebruiker kenbaar gemaakte betaling.
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 12 - TRANSACTIES OP LANGE TERMIJN: DUUR, BEƋINDIGING EN VERLENGING
Beƫindiging
(1) De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd sluiten tot
regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, op elk moment
met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.
een maand.
2. de consument een overeenkomst voor bepaalde tijd kan sluiten met betrekking tot de
regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, op elk moment aan het einde van de vaste termijn
het einde van de vaste termijn, met inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake beƫindiging
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.
3. de consument de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten kan opzeggen:
a. te allen tijde aflopen en niet beperkt worden tot beƫindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
bepaalde tijd;
b. ze ten minste te beƫindigen op dezelfde wijze als hij ze is binnengegaan
c. altijd dezelfde opzeggingstermijn in acht nemen als de contractant zichzelf heeft opgelegd.
Uitbreiding
(4) Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en betrekking heeft op de geregelde levering van
producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, niet stilzwijgend kunnen worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde termijn.
voor een beperkte periode verlengd.
(5. Niettegenstaande het voorgaande lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
die de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften omvat
kan stilzwijgend worden verlengd met een vaste periode van ten hoogste drie maanden indien de consument
de consument kan deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode beƫindigen
met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
(6) een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van producten of diensten
(6) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten met het oog op een geregelde levering van producten of een verrichting van diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de
De consument kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand en ten hoogste een jaar.
maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden indien de overeenkomst
contract is voor de regelmatige, maar minder dan maandelijkse, levering van dagelijkse
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

(7) Een overeenkomst van bepaalde duur voor de geregelde bezorging van dagbladen, nieuwsbladen en weekbladen, alsmede tijdschriften.
(7) Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften bij wijze van kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement) is niet
stilzwijgend en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of introductieperiode.
Proef- of introductieperiode.
Duur
8. als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, kan de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde opzeggen
Na Ć©Ć©n jaar kan de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid van de
de redelijkheid en billijkheid verzetten zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen termijn
tegen het einde van de overeengekomen termijn.
ARTIKEL 13 - BETALING
(1) Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald
Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd.
Bij een overeenkomst voor de verlening van een dienst begint deze termijn te lopen nadat de consument de
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2.
(2) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.
(3) In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de overeenkomst op te zeggen,
(3) In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE
(1) De handelaar dient over een adequaat bekendgemaakte klachtenprocedure te beschikken en dient de klacht in overeenstemming met die procedure te behandelen.
klacht in overeenstemming met die klachtenprocedure.
(2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten bij de handelaar worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de consument
(2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de handelaar.
Ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere behandelingstijd vergt,
de handelaar moet binnen 14 dagen antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer gedetailleerd ontvangstbewijs zal ontvangen.
ontvangst en een indicatie van wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten. 4.
4. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, een geschil ontstaat dat onderworpen is aan de
de geschillenbeslechtingsprocedure.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
Overeenkomsten tussen de handelaar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de
ten nadele van de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij kunnen worden
toegankelijk voor de consument op een duurzame drager.
Gegevensdrager.


BEDRIJFSSTRUCTUUR
Het aanbod van roerende goederen op de Website wordt niet verkocht door de Eigenaar van de Website, maar door de Verkoper. Op
koop van roerende zaken, komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper. De eigenaar van de website is
geen partij bij deze koopovereenkomst. De algemene voorwaarden die zijn overeengekomen tussen
Verkoper en Koper zijn voor het gemak in dit document opgenomen. Opmerking: Deze voorwaarden
van toepassing zijn tussen de Koper en de Verkoper en zijn derhalve niet afdwingbaar tegen de Eigenaar van de Website.
Indien de verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland
De Europese richtlijn betreffende verkoop op afstand is van toepassing. Deze richtlijn omvat de volgende rechten
en garanties:
- De verkoper zal de koper informatie verstrekken over belastingen, betaling, levering en uitvoering van de
overeenkomst duidelijk en schriftelijk.
- De koper ontvangt de bestelling binnen 30 dagen, tenzij met de verkoper een andere termijn is overeengekomen. Is
niet of niet meer beschikbaar is, zal de Verkoper de Koper daarvan in kennis stellen.
Koper. Eventuele betalingen of aanbetalingen zullen binnen dertig dagen worden terugbetaald, tenzij de Verkoper een vergelijkbaar goed levert.
De verkoper levert een vergelijkbaar roerend goed.
- De koper heeft een herroepingsrecht, d.w.z. dat hij de koop zonder opgave van redenen gedurende ten minste veertien dagen kan herroepen.
De koper heeft een herroepingsrecht, d.w.z. dat hij de aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen mag terugsturen. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
Koper. Gedane betalingen moeten binnen dertig dagen worden terugbetaald.

GRATIS VERZENDING

24/7 BEREIKBARE KLANTEN-SERVICE

NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

30 DAGEN RETOURNEREN